Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky LINARTS, s.r.o. dle § 1751 a násl. občanského zákoníku

ČLÁNEK 1 - ÚČEL

1.1 Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "Podmínky") je blíže upravit práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (případně rámcové kupní smlouvy) uzavřené mezi LINARTS, s.r.o., se sídlem Dobrá č.p. 291, 739 51 Dobrá, IČO: 25837061, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 20611, jako prodávajícím (dále jen "LINARTS" nebo „Prodávající“), a zákazníkem této společnosti jako kupujícím (dále jen "Kupující"), jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících s dodávkami Zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu.

1.2 Uzavřením Kupní smlouvy, případně Rámcové kupní smlouvy (bez ohledu na skutečnost, zda Zboží již existuje nebo má být teprve vyrobeno), Kupující bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním Kupní smlouvy a těmito Podmínkami, mají přednost ustanovení Kupní smlouvy.

1.3. Tyto Podmínky platí pouze pro Kupující, kteří jsou podnikateli s řádným oprávněním k podnikatelské činnosti podle příslušných obecně závazných právních předpisů, které mu mimo jiné umožňuje nakupovat Zboží od Prodávajícího. Kupující uzavřením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy potvrzuje a ubezpečuje Prodávajícího, že splňuje tuto podmínku, tedy, že je podnikatelem s řádným oprávněním k podnikatelské činnosti, které mu umožňuje nakupovat Zboží od Prodávajícího.

1.4. V těchto Podmínkách mají následující termíny tento význam:

  • Prodávající: LINARTS, s.r.o., se sídlem Dobrá č.p. 291, 739 51 Dobrá, IČO: 25837061, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 20611.
  • Kupující: fyzická osoba, obchodní korporace či jiná právnická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu, popř. Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách Zboží s Prodávajícím.
  • Zboží: jakákoli hmotná věc movitá, kterou má Prodávající ve svém sortimentu a nabízí ji k prodeji svým potenciálním zákazníkům (např. věci uvedené v nabídkových katalozích Prodávajícího, či jeho internetových stránkách).
  • Kupní smlouva: kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím (např. e-mailovou objednávkou a jejím potvrzením Prodávajícím, nebo objednávkou učiněnou prostřednictvím přístupu přes internetové rozhraní do objednacího systému Prodávajícího, kterou Prodávající akceptuje, nebo telefonická objednávka, kterou Prodávající potvrdí, přičemž akceptací či potvrzením objednávky je i konkludentní jednání Prodávajícího, který objednané Zboží dodá Kupujícímu), kterou se Prodávající zavazuje, že odevzdá Kupujícímu Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
  • Práva k duševnímu vlastnictví: veškerá práva nemateriální povahy jako jsou práva autorská a práva podobné povahy, práva k databázím, práva k designům, práva ke vzorům, patentům, ochranné známky a registrace domén a přihlášky kterékoli z výše zmíněných, práva na zachování tajemství, know-how, obchodní tajemství.
  • Objednávka: jakákoli písemná, elektronická či ústní Objednávka předložená Kupujícím Prodávajícímu na dodávku Zboží, identifikující Kupujícího, druh objednávaného Zboží, množství Zboží, a termín dodání Zboží, případně cenu Zboží, pokud se nejedná o cenu dle nabídky na internetových stránkách Prodávajícího odpovídající obchodním podmínkám Kupujícího a obsahující případně též další Specifikace.
  • Specifikace: veškeré specifikace a/nebo popisy jakéhokoliv Zboží, které má být dodáno, případně také platební podmínky (požadované, nebo předem odsouhlasené) nebo způsob dopravy (požadovaný, nebo předem odsouhlasený).

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Zboží, uvedené v Kupní smlouvě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje převzít Zboží, které je předmětem plnění dle Kupní smlouvy, a to v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě dodání a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží.

ČLÁNEK 3 – VÝLUČNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

3.1. Předložení Objednávky a uzavření Kupní smlouvy zahrnuje souhlas Kupujícího s tím, že se Kupní smlouva bude řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami a nebude se řídit jakýmikoliv obchodními podmínkami Kupujícího, pokud je Kupující má. Prodávající tedy neakceptuje žádné obchodní podmínky Kupujícího a budou-li v objednávce Kupujícího jakékoliv takové odkazy na obchodní podmínky uvedeny, platí, že se pro vztah založený Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou nepoužijí.

3.2. Jakákoli změna Kupní smlouvy může být sjednána pouze v písemném dodatku ke Kupní smlouvě či Rámcové kupní smlouvě. Prodávající tedy požaduje, aby u veškerých změn Kupní smlouvy či Rámcové kupní smlouvy byla zachována písemná forma, jinak jí nechce být vázán.

ČLÁNEK 4 – CENA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího nebo v jiných dokumentech Prodávajícího jsou ceny základní a mohou být smluvně upraveny. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby aktualizovat. Pro účely Kupní smlouvy jsou relevantní pouze ty ceny, které jsou uvedeny v písemné Kupní smlouvě (zejména v potvrzené Objednávce).

4.2. Prodávající může poskytnout Kupujícímu slevu, jejíž výše závisí na druhu a objemu dodávky, konkrétním Kupujícím, platebních podmínkách a požadované záruční lhůtě. Ceny Zboží jsou uvedeny v objednávce nebo v ceníku vždy bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), přičemž DPH se připočítává k těmto cenám dle platných právních předpisů.

4.3. Ceny Zboží, které má být dodáno Kupujícímu do místa v České republice nebo ve Slovenské republice zahrnují náklady na přepravu Zboží do takového místa dodání Zboží určeného Kupujícím, ale pouze za podmínky, že cena Zboží překročí částku ve výši 4.000,- Kč bez DPH u velkoobchodů nebo že cena Zboží překročí částku ve výši 2.500,- Kč bez DPH u maloobchodů.

4.4. Náklady na přepravu Zboží a pojištění přepravy do místa dodání mimo Českou republiku či Slovenskou republiku nejsou uvedeny v ceníkových cenách a Prodávající je vždy účtuje zvlášť ve výši skutečných nákladů nebo ve výši, předem písemně dohodnuté s Kupujícím, nebylo-li výslovně sjednáno jinak.

4.5. Cena uvedená v Kupní smlouvě je dohodnutou kupní cenou. Není – li v konkrétní Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak, je kupní cena splatná při převzetí Zboží Kupujícím.

4.6. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu kupní cenu fakturou – daňovým dokladem, který bude mít náležitosti dle obecně závazných platných právních předpisů. Ve faktuře – daňovém dokladu Prodávající vyúčtuje také náklady na přepravu Zboží, nejsou – li zahrnuty v kupní ceně.

ČLÁNEK 5 – DODÁVKA, JAKOST, PŘIJETÍ A REKLAMACE

5.1. Prodávající prohlašuje a garantuje, že všechno jím dodané Zboží je v řádné a obchodovatelné jakosti a provedení je způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel uveden v Kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu.
5.2 Převzetí Zboží musí proběhnout písemným potvrzením Dodacího listu Kupujícím. V případě výhrad Kupujícího ke splnění Specifikace Zboží nebo výhrad vůči množství dodaného Zboží, jakosti Zboží nebo jeho kvalitě, je Kupující tyto výhrady vznést ihned po převzetí Zboží.
5.3. Dodávky budou realizovány dle dodací parity EXW (u Kupujících, kteří Zboží přebírají u Prodávajícího) nebo FCA (u Kupujících, kterým Prodávající zajišťuje přepravu Zboží do místa dodání), dle INCOTERMS 2020, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že se bude jednat o tzv. „Přímou dodávku“, tj. dodávku zboží Kupujícímu přímo od dodavatele Prodávajícího, budou tyto dodávky realizovány dle dodací parity CIP, tj. do místa určeného Kupujícím.
5.4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím. Škoda na Zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na Zboží došlo v důsledku porušení povinností Prodávajícího.
5.5 V případě, že Kupujícímu bude zboží dopraveno Prodávajícím, resp. smluvním partnerem Prodávajícího, bude tak učiněno na základě Individuálních podmínek dopravy.
5.6 Kupující je povinen prohlédnout Zboží ihned po jeho převzetí a přesvědčit se o Specifikaci, množství, jakosti a kvalitě Zboží.
5.7 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jak určuje Kupní smlouva a jinak v jakosti zaručující, že Zboží bude způsobilé k použití pro sjednaný, nebo obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti sjednané v Kupní smlouvě. Prodávající odpovídá za vady (tj. Zboží není v souladu s Kupní smlouvou, nevyhovuje Specifikacím, není ve sjednaném množství, není ve sjednané jakosti nebo kvalitě nebo způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel v Kupní smlouvě uveden, jinak k obvyklému účelu), které má Zboží v době předání Kupujícímu anebo v záruční době. 7.1. Pro odpovědnost za jakost Zboží platí ustanovení § 1919 a násl. Občanského zákoníku.
5.8. Zjevné vady Zboží musí kupující oznámit Prodávajícímu ihned, nejpozději však do tří pracovních dnů po převzetí Zboží, a to písemnou formou (e-mail je akceptován). Okamžitě, je povinen vady oznámit zjevné vady v případě odběru zboží ze skladu Prodávajícího.
5.9. Zboží, u něhož se vyskytnou skryté vady v záruční době, musí být zasláno zpět Prodávajícímu. Reklamaci těchto vad musí Kupující provést v písemné formě (e-mail je akceptován). V reklamaci musí být specifikována vytýkaná vada a doložen doklad o zakoupení Zboží od Prodávajícího. Prodávající zajistí posouzení reklamované závady odborným útvarem, který rozhodne o oprávněnosti reklamace. Prodávající zajistí opravu, náhradní plnění nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.10. V případě, že na základě posouzení odborným útvarem nebude reklamace uznána, Kupující uhradí cenu případné opravy a s ní spojené náklady (doprava, pojištění atd.).

ČLÁNEK 6 - SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

6.1. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6.2. Kupující má právo v případech vymezených v Kupní smlouvě písemně zrušit uzavřenou Kupní smlouvu. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu odstupné (storno poplatek) ve výši 30 % kupní ceny Zboží ohledně jehož dodání byla zrušena Kupní smlouva. Již dodané Zboží je v tomto případě Kupující povinen vrátit Prodávajícímu nepoškozené a je povinen uhradit náklady na dopravu související s vrácením Zboží. Pokud se jedná o odstoupení od smlouvy ohledně Zboží vyrobeného na zakázku pro Kupujícího mimo standardní výrobu, je v takovém případě Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vzniklé náklady s výrobou a dodáním zboží Kupujícímu a Kupující je dále je povinen uhradit náklady na dopravu související s vrácením Zboží.

6.3. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží v dohodnutém termínu a místě dodání je Prodávající oprávněn požadovat za prodlení přesahující 15 dnů smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nepřevzatého Zboží za každý den prodlení.

6.4. Vylučuje se použití ust. § 2050 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a pro zamezení jakýchkoliv nejasností platí, že každá ze Smluvních stran má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje.

ČLÁNEK 7 – ZÁRUKY

7.1. Kromě ostatních záruk stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy Prodávající zaručuje dodání Zboží v množství, jakosti a provedení dle Kupní smlouvy a odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti v Kupní smlouvě dohodnuté. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce 12 měsíců od data převzetí Zboží Kupujícím, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Záruka za jakost delší než 12 měsíců je možná za příplatek na základě samostatného ujednání o prodloužení záruční doby.

7.2. Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že množství, jakost a provedení Zboží odpovídá všem podmínkám Kupní smlouvy. Prodávající dále zaručuje, že Zboží je bez vad jakéhokoliv druhu, je ve shodě se všemi příslušnými zákony a předpisy a neporušuje práva žádné ze třetích stran.

7.3. Během záruční doby Prodávající je povinen na žádost Kupujícího vyměnit jakékoliv vadné Zboží nebo odstranit vady tak, aby Zboží odpovídalo podmínkám Kupní smlouvy.

7.4. Záruka je platná, jestliže způsob použití zboží budou plně odpovídat návodům a dalším doporučením prodávajícího. Prodávající nepřejímá odpovědnost za zboží zničené z důvodu chybné manipulace, nesprávného skladování nebo nesprávným použitím výrobku. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodaného výrobku. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami jím dodaného výrobku a za nepřímé či následné škody vyplývající z použití výrobku.

7.5. Strany výslovně sjednaly, že odpovědnost za škodu mající původ ve vadě Zboží, se v části následné finanční škody, tj. ušlého zisku v případě, že dojde k prvotní škodní události, i v části případné čisté finanční škody, tj. újmy, které nepředchází škoda na majetku či zdraví, výslovně vylučuje. Prodávající tak hradí pouze a výlučně výši prokázané škody vzniklé Kupujícímu přímo na prodaném Zboží, nikoli škodu následně vzniklou v souvislosti se samotnou vadou.
Strany výslovně sjednaly a potvrzují, že ust. § 2898, § 2899 a § 2942 odst. 4, zák. č. 89/2012Sb. obč. zák., se pro účely a výklad tohoto ujednání nepoužije.

7.6. Pokud se jedná o vadu Zboží, je kupující povinen podat Prodávajícímu bezprostřední informaci o vadě za účelem posouzení odpovědnosti Prodávajícího za potvrzenou vadu, a to ihned po zjištění vady. Při nesplnění této podmínky je prodávající povinen hradit pouze a výlučně prokázanou škodu vzniklou na Zboží, nikoli škodu následnou vzniklou v souvislosti s vadou výrobku.

ČLÁNEK 8 – OBALY a nakládání s odpadem

8.1 Některé Zboží je dodáváno na transportních obalech a za ceny uvedené v platném ceníku Prodávajícího, kdy způsob balení není možno měnit. U Zboží vyrobeného na zakázku pro Kupujícího mimo standardní výrobu, je možno dohodnout formu obalu Zboží dle individuálních podmínek sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
8.2 Kupující se zavazuje, že tyto obaly vrátí zpět Prodávajícímu do šesti (6) měsíců ode dne vystavení faktury, nepoškozené do příslušného skladu Prodávajícího.
8.3 Jestliže Kupující nevrátí obaly do výše uvedené lhůty, není Prodávající povinen tyto obaly vykoupit zpět.
8.4. Prodávající – má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem EK-…………... Pokud Kupující dodá zboží spotřebiteli (dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele), přejímá kupující tímto veškeré závazky plynoucí ze zákona o obalech na sebe.

ČLÁNEK 9 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

9.1. Vlastnické právo ke Zboží, se převádí až předáním Zboží. Stejný okamžik je rozhodný i pro přechod nebezpečí škody na Zboží. Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že je plně oprávněn a způsobilý převést na Kupujícího, při dodání řádné a ničím neomezené vlastnické právo ke Zboží, včetně záruk třetích stran spojených s dodávaným Zboží, a že vlastnictví Zboží bude převedeno bez jakýchkoliv nároků, zástavních práv a břemen.

ČLÁNEK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

10.1. Prodávající garantuje (je-li to aplikovatelné), že Práva duševního vlastnictví a know-how poskytnutá v souladu s právními předpisy Kupujícím pro jeho použití budou užita výlučně pro potřeby Kupujícího a Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu všechny podklady poskytnuté Kupujícím. V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví třetích osob, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 11 – MLČENLIVOST a ochrana osobních údajů

11.1. Veškeré dokumenty a informace jakékoli povahy dodané Kupujícím Prodávajícímu nebo Prodávajícím Kupujícímu, či předané Prodávajícím nebo Kupujícím druhé Smluvní straně v souvislosti s plněním Kupní smlouvy, je Prodávající nebo Kupující oprávněn použít pouze pro účely plnění předmětu Kupní smlouvy a mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušné Smluvní strany. Dále, Prodávající a Kupující se zavazuje považovat existenci, povahu a podmínky Kupní smlouvy za důvěrné během trvání obchodního vztahu a i poté.

11.2. V rámci plnění Kupní smlouvy může dojít mezi Kupujícím a Prodávajícím ke vzájemnému poskytnutí osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a právních předpisů platných a účinných na území České republiky upravujících ochranu osobních údajů a nakládání s nimi. Smluvní strany se zavazují poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany osobních údajů v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáním Smluvních stran.

ČLÁNEK 12 – VYŠŠÍ MOC

12.1. Prodávající neodpovídá za neplnění smluvních povinností, pokud toto neplnění způsobila událost, která je nepředvídatelná, nevyhnutelná a mimo kontrolu dotčené Smluvní strany, a nedá se jí zabránit tím, že by strana konala z obchodního hlediska rozumné akce (událost vyšší moci). Ekonomická nouze nebo změna okolností nemohou být považovány za vyšší moc. Za událost vyšší moci se považují i omezení v pohybu osob nebo Zboží zavedená opatřeními státních orgánů v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.

12.2. Strana tvrdící, že byla postižena vyšší mocí, je povinna ihned informovat druhou stranu a co nejvíce se snažit omezit trvání a nepříznivé dopady vyšší moci na své plnění a na druhou stranu.

ČLÁNEK 13 – PORUŠENÍ POVINOSTÍ – UKONČENÍ

13.1. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, pokud jedna ze stran neplní některou ze svých povinností nebo poruší některé ustanovení Kupní smlouvy, upozorní druhou stranu na toto neplnění nebo porušení. Není-li toto neplnění nebo porušení odstraněno do osmi (8) dnů po upozornění, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy na základě písemného oznámení (odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé straně (e-mail je akceptován). V případě, že Kupní smlouva či Rámcová kupní smlouva upravuje právo odstoupení od smlouvy odlišně, ustanovení tohoto bodu 13.1 se nepoužijí.

13.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy doručením písemného oznámení Kupujícímu (e-mail nebo fax je akceptován), pokud se změní finanční nebo obchodní situace Kupujícího, včetně nesolventnosti, zahájení insolvenčního řízení proti Kupujícímu, nebo zjištění úpadku Kupujícího, vstupu Kupujícího do likvidace, nebo když nastanou podstatné změny v majetkové struktuře Kupujícího nebo předmětu jeho podnikání či činnosti a pokud, podle odůvodněného názoru Prodávajícího, může takové změny nepříznivě ovlivnit činnost Kupujícího, nebo schopnosti Kupujícího splnit své povinnosti podle Kupní smlouvy. Toto jednostranné odstoupení nezbavuje Kupujícího povinnosti uhradit sankce dohodnuté v Kupní smlouvě a těchto VOP.

13.3. Kupující má právo jednostranně odstoupit od smluvního vztahu v případě, že prodlení v plnění Prodávajícího je delší než 21 dní (toto ustanovení nelze použít v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jakékoliv jiné platby dle Kupní smlouvy nebo těchto Podmínek) a pokud Kupující písemně upozornil Prodávajícího na možnost odstoupení od smlouvy a poskytl Prodávajícímu dodatečnou lhůtu 10 dnů pro splnění jeho závazku dodat Zboží. Odstoupení musí být provedeno doručením písemného oznámení Prodávajícímu (e-mail nebo fax je akceptován). Toto jednostranné odstoupení nezbavuje Prodávajícího povinnosti uhradit sankce dohodnuté v Kupní smlouvě. V tomto případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční prostředky, které Kupující v souvislosti s jednostranně rušeným smluvním vztahem zaplatil Prodávajícímu.

ČLÁNEK 14 – ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

14.1. Bude-li jedno nebo více ustanovení Podmínek v rozporu s jakýmkoli aplikovatelným zákonným požadavkem, bude shledáno neplatným nebo nebude vykonatelné z jakéhokoli důvodu, předmětné ustanovení nebude použito a strany se budou snažit dohodnout jeho nahrazení ustanovením, jehož platnost, zákonnost a vykonatelnost bude co nejbližší původním záměrům stran a bude mít podobný ekonomický efekt. Zbývající ustanovení stávajících Podmínek zůstanou beze změny.

ČLÁNEK 15 – SOULAD SE ZÁKONEM

15.1. Prodávající se zavazuje dodržovat, a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho dodavatelé dodržovali všechny obecně závazné právní předpisy a další povinnosti (včetně povinností uložených rozhodnutími státních orgánů) týkající se dodávek Zboží podle Kupní smlouvy, zejména, předání Zboží, nabytí vlastnictví, výroby, testování, provedení, manipulace, dopravy, skladování, balení a dodání Zboží.

ČLÁNEK 16 – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

16.1. Prodávající i Kupující jsou povinni dodržovat a zajistí, aby jejich zaměstnanci a zástupci dodržovali příslušné zákony a opatření týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

ČLÁNEK 17 – VZTAH MEZI STRANAMI

17.1. Jakákoliv část Kupní smlouvy neznamená a nemůže být vykládána, že na jejím základě dojde k vytvoření obchodní společnosti, joint venture nebo k založení vztahu mezi mandantem a zástupcem nebo jakéhokoliv jiného vztahu podobné povahy mezi stranami. Strany Kupní smlouvy budou považovány za nezávislé smluvní strany a žádné straně není přislíbeno právo nebo oprávnění rozhodnout o povinnostech v zastoupení, nebo jménem druhé strany.

ČLÁNEK 18 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SOUDNÍ PRAVOMOC

18.1. Veškeré právní vztahy založené mezi Smluvními stranami Kupní smlouvou nebo s ní související, jakož i veškeré právní vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé z dodávek Zboží Prodávajícím Kupujícímu se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to i v otázkách náhrady újmy nebo bezdůvodného obohacení. Tyto podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

18.2. Veškeré případné spory mezi Smluvními stranami vzniklé z Kupní smlouvy nebo s kupní smlouvou související, jakož i spory vzniklé v důsledku dodávek Zboží Prodávajícím Kupujícímu, včetně sporů o náhradu újmy nebo bezdůvodné obohacení, budou rozhodovány věcně příslušnými soudy v České republice. Místní příslušnost soudu se bude řídit sídlem Prodávajícího.

ČLÁNEK 19 – DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Kupní smlouva a Rámcová kupní smlouva či dohody, zde předpokládané představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu plnění. Kupní smlouva včetně všech svých součástí nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami a neexistují žádné další dohody ani souhlasy mezi stranami týkající se koupě Zboží.

19.2. Žádný doplněk, změna, úprava nebo dodatek ke Kupní smlouvě a žádné vzdání se práv nebo opatření nebude platné nebo závazné, pokud toto není vyjádřeno písemně a podepsáno oběma Smluvními stranami.

19.3. Všechny záruky, ustanovení, práva a povinnosti Smluvních stran zde popsané a odsouhlasené ke splnění nebo ukončení Kupní smlouvy, včetně povinností týkajících se důvěrnosti informací a náhrady škody, budou trvat i po splnění nebo ukončení Kupní smlouvy.
Nadpis každého článku těchto Podmínek slouží pouze pro orientaci a nemůže jím být ovlivněna interpretace obsahu.

Hledání na webu

Main menu

Language

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.